Nasza historia

Założycielem wspólnoty na terenie RP był Wielebny Ernest Ivanovs – pastor Wolnego Kościoła Reformowanego Łotwy, który w roku 2001 spotkał się z grupą chrześcijan z Warszawy i na ich prośbę zgodził się powołać Misję Wolnego Kościoła Reformowanego w Polsce.

Wolny Kościół Reformowany

Misja WKR działała pod przewodnictwem pastora Ivanovsa na terenie Warszawy, spotykając się w wynajmowanym pomieszczeniu na terenie Starego Miasta. Zatem wspólnota kierowała się zasadami kalwinizmu, reformując je o podstawy progresywnej teologii zgodnie z zasadami wyznawanymi przez Centrum Progresywnego Chrześcijaństwa, do którego należała jako członek afiliowany.

Wspólnota WKR do roku 2004 posiadała 1 pastora i jej działalność duszpasterska była ograniczona do terenu Warszawy. W roku 2004 pastor Ivanovs z powodów zdrowotnych musiał powrócić na Łotwę. Na początku 2005 roku zdecydował, że jego stan zdrowia uniemożliwia mu powrót do Polski i dalszą posługę duszpasterską. Tym samym złożył on urząd w Kościele, a misja WKR pozostała bez opieki duszpasterskiej.

W połowie 2005 roku pozostali wierni WKR zdecydowali, że nie ma już szans na powrót pastora Ernesta. Zdecydowano się na poproszenie o objęcie urzędu diakona kościoła Szymona Niemca, który blisko współpracował z pastorem Ernestem i posiadał doświadczenie i potrzebną wiedzę by służyć wspólnocie. Szymon Niemiec decyzję o objęciu urzędu podjął w grudniu 2005 roku i został ordynowany na diakona kościoła 1 stycznia 2006 roku. Od tego czasu prowadził on wspólnotę Wolnego Kościoła Reformowanego, która nadal działała na zasadach misji kościoła łotewskiego. Taki stan rzeczy trwał do roku 2008, kiedy wspólnota postanowiła zmienić swój status i stać się wspólnotą autonomiczną.

Synod Kościoła

Na 1 Synodzie Powszechnym Wolnego Kościoła Reformowanego w Polsce, który odbył się dnia 9 Listopada 2008 roku wspólnota przyjęła nowy statut, jednolitą wykładnię wiary i powołała władze krajowe kościoła. Na zwierzchnika kościoła został wybrany ks. Szymon Niemiec, który tym samym otrzymał z rąk wspólnoty ordynację pastorską i urząd Starszego Pastora.

Wolny Kościół Reformowany w Polsce działał na terenie Warszawy, Częstochowy i Białegostoku prowadząc działalność duszpasterską w zakresie zborów i punktów misyjnych. Jednocześnie władze Kościoła prowadziły szerokie kontakty ekumeniczne, zgodnie z zasadą pełnej inkluzywności Kościoła i jego progresywnego charakteru.

W roku 2009 Kościół otrzymał list od Jego Ekscelencji księdza Davida C. Stronga, który poinformował, że wraz z częścią duchownych różnych niezależnych wspólnot chrześcijańskich pragnąłby powołać do życia nową denominację będącą inkluzyjnym miejscem, w którym tradycyjne ujęcie Kościoła Powszechnego spotykałoby się z Reformacyjnym i Protestanckim pojmowaniem teologii i dogmatyki. W tym samym liście J.E. ks. biskup zaprosił wspólnotę WKR do współpracy przy tworzeniu nowej denominacji.

Zjednoczony Kościół Chrześcijański / Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki

Efektem pracy połączonych komisji, duchownych i świeckich wielu kongregacji powstał dokument nazwany Księgą Dyscypliny będący formalnie pierwszą spisaną księgą prawa nowej denominacji. Jako miano nowego Kościoła przyjęto angielską nazwę Christian United Church, oraz jej polski odpowiednik w formie Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki. Pod tą nazwą została zwołana Pierwsza Doroczna Konferencja Generalna Kościoła, która odbyła się w kwietniu 2010 roku w mieście Seattle w stanie Waszyngton w USA. Wtedy też oficjalnie powołano do istnienia Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki, wybrano władze Kościoła i przyjęto niezbędne dokumenty statutowe.

Podczas konferencji podjęto decyzję o zacieśnieniu współpracy pomiędzy Wolnym Kościołem Reformowanym w Polsce, a nowo powstałą denominacją. Ksiądz Szymon Niemiec otrzymał z rąk Biskupa Przewodniczącego – J.E. Dawida Stronga święcenia kapłańskie zgodnie z tradycją kościołów starokatolickich. Wraz ze święceniami ks. Niemiec otrzymał urząd Dziekana Misji Europejskiej Kościoła. Wolny Kościół Reformowany do czasu przyjęcia odpowiednich decyzji przez wspólnotę polską przyjął dokument Unii Ambony i Ołtarza pomiędzy denominacją CUC a Kościołem krajowym.

Zmiana teologii

W grudniu 2010 roku odbyła się 1 Konferencja Misyjna CUC w Europie połączona z Synodem Powszechnym Wolnego Kościoła Reformowanego w Polsce. Delegaci WKR podjęli decyzję o pełnym wstąpieniu w struktury nowej denominacji. Tym samym Wolny Kościół Reformowany w Polsce stał się kościołem członkowskim w pełni praw Zjednoczonego Ekumenicznego Kościoła Katolickiego przyjmując jego nazwę.

Rok 2011 przyniósł kolejne prace komisji kościelnych, wynikiem których powstała ujednolicona teologia Kościoła, wpisująca się w nurt niezależnych kościołów katolickich. Zachowując jednocześnie swój inkluzyjny i progresywny charakter, będący podstawą na której zbudowano nową denominację.

Biskup Kościoła

Na Konferencji Generalnej w roku 2012 ks. Szymon Niemiec został wybrany Biskupem Kościoła, a Kościół został przyjęty jako afiliowany członek Zjednoczonego Ekumenicznego Kościoła Katolickiego. W dniu 25 sierpnia 2012 roku ks. bp Szymon Niemiec został konsekrowany na Biskupa Kościoła przez Arcybiskupa Metropolitę Terrego Flynna – Przewodniczącego Biskupa Zjednoczonego Ekumenicznego Kościoła Katolickiego.

Wtedy też Konferencja Generalna w roku 2013 zatwierdziła Księgę Prawa, na wniosek zebranych dokonała wyboru Rady Kościoła, przyjęła uchwałę o wyborze Komitetu Założycielskiego i o przyjęciu wniosku o wpis Kościoła do rejestru kościołów i związków wyznaniowych.

W 2019 roku w toku politycznego nacisku i licznych prowokacji konserwatywno narodowościowych doszło do rozwiązania struktur Kościoła na terenie Polski.

Progresywny Kościół Ekumeniczny

W 2022 roku ks. biskup Szymon w porozumieniu z księdzem Mariuszem Wrzesińskim zdecydowali się reaktywować wspólnotę pod nową nazwą.