Sakramenty

Jako kapłan wiary katolickiej wyznaję i udzielam 7 sakramentów świętych:

  • Chrzest
  • Bierzmowanie
  • Sakrament Pojednania (Spowiedź)
  • Eucharystię
  • Małżeństwo
  • Namaszczenie Chorych
  • Kapłaństwo

Chrzest

Chrzest jest niezbędną bramą do życia duchowego. W Chrzcie każda osoba, dziecko lub dorosły rodzi się na nowo w życiu pełnym łaski i postanawia współdzielić sakramentalne życie Kościoła. Jak uczy nas Credo, jest tylko jeden Chrzest, bez względu czy udzielony dziecku czy dorosłemu i poprzez Chrzest stajemy się członkami Kościoła. Jako kapłan uznaję za ważny każdy chrzest udzielony w innej denominacji Chrześcijańskiej o ile został on udzielony za pomocą wody w Imię Trójjedynego Boga. Nie wolno świadomie ponownie ochrzcić żadnej osoby, gdyż byłby to znak braku wiary i zaprzeczenia nieskończonej Łaski Boga.

Bierzmowanie

Bierzmowanie, chryzmacja – jeden z trzech sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego w Kościele katolickim, prawosławnym i anglikańskim. Zgodnie z tradycją chrześcijańską bierzmowanie uważane jest za drugi po chrzcie sakrament inicjacji chrześcijańskiej. Jest to sakrament świadomej i dorosłej wiary człowieka.

Sakrament Pojednania (Spowiedź)

Sakrament pojednania, czyli spowiedź wynika z nakazu Chrystusa, który polecił apostołom aby odpuszczali grzechy. W swojej praktyce uznaję zarówno spowiedź indywidualną, jak i powszechną podczas Mszy Świętej.

Eucharystia

Zgodnie z tradycją katolicką wyznajemy Eucharystię zwaną także Wieczerzą Pańską, Sakramentem Ołtarza, Mszą św., Komunią Świętą, Najświętszym Sakramentem, Najświętszą Ofiarą, Ciałem Chrystusa, Krwią Chrystusa za liturgiczną celebrację Ostatniej Wieczerzy, paschy Jezusa, którą sprawujemy wypełniając polecenie Mistrza: To czyńcie na moją pamiątkę.

Małżeństwo

Sakrament, w którym dwoje ludzi oddaje siebie sobie nawzajem by wspólnie lepiej służyć Bogu i ludziom. Para udziela go sobie wzajemnie, z kapłanem jako świadkiem i błogosławiącym związek. Jako kapłan otwarty dla każdego stosuję zasadę pełnej równości małżeńskiej.

By wstąpić w związek małżeński należy zgłosić się do mnie z następującymi dokumentami:

  1. Metryka Chrztu – jest to dokument, który potwierdza otrzymane sakramenty w ciągu życia danego człowieka. Można go otrzymać w parafii, w której otrzymało się sakrament Chrztu Świętego.
  2. Dowód Osobisty – lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
  3. Jeżeli jedna z osób chcących wziąć ślub była wcześniej zamężna lub żonata należy dodatkowo przedstawić skrócony odpis aktu urodzenia z adnotacją o otrzymanym rozwodzie cywilnym.

Sakrament Małżeństwa jest przeze mnie udzielany po odbyciu rozmowy duszpasterskiej i wypełnieniu protokołu, który stwierdza brak przeszkód kanonicznych do zawarcia związku. Jednocześnie informuję, że zawarcie związku małżeńskiego w mojej obecności nie jest równoznaczne z zawarciem ślubu cywilnego.

Namaszczenie Chorych

Namaszczenie chorych – starodawny chrześcijański obrzęd uzdrowienia w imię Jezusa Chrystusa z zastosowaniem oleju. Przywołuje moc misterium paschalnego nad ochrzczonymi cierpiącymi z powodu choroby lub podeszłego wieku, którym z tego powodu „zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci” .

Kapłaństwo

Powołanie do Kapłaństwa jest najwyższym i ostatecznym darem jaki składamy Bogu. Poświęcając się służbie Panu i Ludziom poświęcamy swoje życie prywatne na rzecz wiary. I chociaż nie jestem zwolennikiem obowiązkowego celibatu, to jednak osoby pragnące święceń muszą zdawać sobie sprawę z wielu wyrzeczeń, jakie staną przed nimi. Więcej informacji dla kandydatów do kapłaństwa znajduje się na stronie Kandydatura