Drukuj

Nasza wiara

15. 06. 16
posted by: Super User
Odsłony: 4675

Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki jest stałym członkiem uniwersalnego Ciała Chrystusa powołanego przez osoby, które współdzielą wspólne cele służenia ludowi Bożemu poprzez odkrywanie światła Chrystusa we wszystkich Bożych stworzeniach, bez jakiejkolwiek dyskryminacji. Jesteśmy kościołem sakramentalnym, czerpiącym z tradycji kościołów wczesnochrześcijańskich zachowującym jednocześnie dorobek reformacji, pragnącym żyć sakramentalnym życiem w sposób, który odzwierciedla wewnętrzną łaskę udzielaną przez Ducha Świętego.

Kościół nasz opiera się na wyznaniowych podstawach ustanowionych przez Ekumeniczne Rady Kościoła Powszechnego, włączając w to: Niceę, Konstantynopol, Efez i Chalcedon. Dodatkowo uznajemy ducha Soboru Watykańskiego II i nauczanie Jana XXIII w ich wspieraniu „otwierania okien” Kościoła.

Doktryna naszego Kościoła jest zawarta w Księdze Prawa i zawiera się ona w stwierdzeniu, że nasza wiara opiera się na:

Trój jedyny Bóg. Kościół ten i wszystkie powiązane z nim osoby muszą wyznawać wiarę w Jednego Prawdziwego Boga – Ojca i Syna i Ducha Świętego – oraz Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego, który przyszedł na świat aby go zbawić.
Kredo Nicejskie. Kredo ustanowione przez Sobór Konstantynopolski w Roku Pańskim 381 (zwane również Kredo Nicejskim) ma być akceptowane jako definicja Chrześcijaństwa.
Kredo Apostolskie i Atanazyjskie. Tak zwane Kredo Apostolskie ma być akceptowane jako wyznanie wiary, a „Quicunque Vult”, lub Kredo Atanazyjskie ma być akceptowane jako prawidłowe wyznanie teologii Trynitarnej i Chrystologii.
Pismo, Tradycja i Rozum. Księgi Starego i Nowego Testamentu, Tradycja Kościoła i ludzki rozum i doświadczenie stanowią trzy filary Prawdy Wiary.
Nie Dyskryminacja. Ten kościół nie może zwracać uwagi na rasę, kolor, płeć, orientację lub preferencje seksualne ani na status socjoekonomiczny człowieka. Każdy członek Kościoła jest powołany do wejścia na drogę Zbawienia.

Nasze Sakramenty

W starodawnej tradycji Kościoła sakramenty są kanałami boskiej łaski, przez którą każdy osobiście otrzymuje prawdziwą i działającą obecność Ducha Świętego w swoim życiu, tak by każdy mógł wzrastać w pełni życia i jedności z Bogiem. Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki przyjmuje i wyznaje, że Chrzest i Eucharystia są dwoma sakramentami ustanowionymi przez Chrystusa i potwierdzonymi w Piśmie, jak również przyjmuje i uznaje pięć pozostałych obrzędów Kościoła jako ważne i sakramentalne.

Uznajemy, że są trzy grupy sakramentów: wprowadzenia, codziennego życia i powołania.

Sakramenty wprowadzenia:

Sakramenty Codziennego Życia:

Sakramenty Powołania:

Jeden Kościół. Kościół ten wyznaje, że Jezus Chrystus powołał Swój Kościół aby był jednym Ciałem, jednoczącym całość ludzkości. Do tego czasu kościół ten ma (a) utrzymać swoje członkostwo otwarte dla każdego, kto zgadza się z jego doktrynalnymi oświadczeniami i pragnie być jego członkiem. (b) utrzymać jak najlepszą zdolność do aktywnej roli w ekumenicznym i niezależnym ruchu, pamiętając o dążeniu do zjednoczenia Kocioła w widocznej jedności ze wszystkimi.