Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki - Kapłaństwo

 

 

Zjednoczony Ekumeniczny Kościół Katolicki

diecezja polska

Kapłaństwo

Powołanie do Kapłaństwa jest najwyższym i ostatecznym darem jaki składamy Bogu. Poświęcając się służbie Panu i Ludziom poświęcamy swoje życie prywatne na rzecz Kościoła. I chociaż Kościół nie praktykuje obowiązkowego celibatu, to jednak osoby pragnące święceń muszą zdawać sobie sprawę z wielu wyrzeczeń, jakie staną przed nimi.
Kandydatami do kapłaństwa mogą być :
• Żadna osoba nie może otrzymać święceń pierwszego stopnia jeżeli nie ukończyła 21 roku życia.
• Żadna osoba nie może być wyświęcona jeżeli nie otrzymała prawidłowo Sakramentów Chrześcijańskiej Inicjacji.
• Żadna osoba nie może być wyświęcona jeżeli nie przeszła gruntownego procesu sprawdzenia i formacji intelektualno – duchowej w Kościele.
• Żadna osoba nie może zostać wyświęcona jeżeli nie była aktywnym członkiem Kościoła przynajmniej przez 12 miesięcy.
• Żadna osoba nie może zostać wyświęcona jeżeli nie została uznana za godną poprzez sprawdzenie, egzaminy i formację duchową.
• Żadna osoba nie może zostać wyświęcona jeżeli została skazana za przestępstwo umyślne, za wyjątkiem drobnych wykroczeń drogowych, bez uprzedniego sprawdzenia i jednogłośnej akceptacji przez Kolegium Biskupów.
• Żadna osoba nie może zostać wyświęcona jeżeli jest uzależniona od jakiejkolwiek zakazanej substancji.
• Żadna osoba nie może zostać wyświęcona jeżeli jest chora psychicznie.
• Żadna osoba nie może zostać wyświęcona jeżeli wykazuje cechy przemocy.
• Żadna osoba nie może zostać wyświęcona jeżeli wykazuje brak zdolności do zarządzania majątkiem własnym lub powierzonym.
• Żadna osoba nie powinna być przyjmowana z innej jurysdykcji na urząd kapłański jeżeli nie przeszła odpowiedniego okresu próbnego ustanowionego przez Biskupa.
• W wyjątkowych wypadkach najwyższej natury, Rada Kościoła może uchylić dowolny wymóg wobec kandydata zgodnie własną wolą.
Klerycy przygotowują się do przyjęcia święceń poprzez formację. Formacja przebiega na trzech płaszczyznach: formacja duchowa, formacja duszpasterska i formacja intelektualna.
W praktyce Kościoła stosowana jest formacja indywidualna pod kierunkiem Biskupa Kościoła i wskazanych przez Niego formatorów.
W sprawie formacji należy kontaktować się z Biurem Kościoła lub Kapłanem danej Parafii.

Warunki przyjęcia

Podstawowym warunkiem jest łaska powołania do kapłaństwa. Rozeznanie powołania opiera się na wewnętrznym pragnieniu służby Bogu i ludziom oraz na posiadaniu zdolności koniecznych do podjęcia formacji i posługi kapłańskiej. Zdolności o których mowa to:

 1. Zdolności duchowe – miłość Boga i drugiego człowieka, duch braterstwa, zdolność zaparcia się siebie, doświadczona czystość, odpowiedzialność za Kościół, gorliwość apostolska,
 2. Zdolności moralne – szczerość, dojrzałość uczuciowa, wierność obietnicom, troska o sprawiedliwość, duch przyjaźni, wolności, odpowiedzialność, pracowitość, umiejętność współpracy,
 3. Zdolności intelektualne – umiejętność stosowania słusznej i zdrowej oceny, uzdolnienia pozwalające do odbycia wyższych studiów filozoficzno-teologicznych,
 4. Zdrowie psychiczne i fizyczne,
 5. Dobra intencja – podjęcie zadań kapłańskich z pobudek religijnych,
 6. Wolność w wyborze powołania,
 7. Wewnętrzne przekonanie o wezwaniu przez Boga

Wymagane dokumenty:

 1. Własnoręcznie napisane podanie,
 2. Życiorys,
 3. Świadectwo ostatniej ukończonej szkoły/uczelni
 4. Aktualna metryka chrztu świętego,
 5. Opinia opiekuna duchowego lub przełożonego,
 6. Świadectwo zdrowia o możliwości podjęcia formacji duszpasterskiej (wystawia lekarz medycyny pracy),
 7. Zaświadczenie o niekaralności,
 8. Dwie fotografie (format legitymacyjny, w stroju wizytowym lub innym odpowiednim do sytuacji (min. biała koszula plus marynarka)

do góry